നെല്‍കൃഷി

ആദ്യം നന്നായി ഉഴുത് മറിച്ച് കളകള്‍ നീക്കുക, പിന്നെ ജൈവവളം ചേര്‍ത്ത് മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തണം. വിത്ത് ഞാറ് നട്ടോ നേരിട്ട് വിതച്ചോ ആണ് നെല്‍കൃഷി പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്.

Read more