നെല്‍കൃഷി

കേരളീയർക്ക് നെൽകൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നുവോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നെല്പാടങ്ങളുടെ നില നിൽപ് തന്നെ പരുങ്ങലിലാണ്. കൃഷി ആദായകരമല്ലാതായി തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കർഷകർ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് ചുവടു മാറിയത്.

അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള ചില വിത്തിനങ്ങള്‍

nel-vithukal

Comments