‘ഒരു മുറം പച്ചക്കറി’ പദ്ധതിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ്

ഓണത്തിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചിനം പച്ചക്കറി എങ്കിലും ഓരോ കുടുംബവും സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറി

Read more

ജൈവകൃഷി മുന്നേറ്റത്തിന് കെ.വി.കെ.യുടെ ‘പഞ്ചഗവ്യം’

ജൈവകൃഷിയില്‍ മുന്നേറ്റത്തിന് എറണാകുളം കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ (കെ.വി.കെ.), പുതിയ മാതൃക. പുല്ല് മാത്രം കഴിക്കുന്ന നാടന്‍ പശുക്കളുടെ ചാണകവും മറ്റും ശേഖരിച്ച് വളമാക്കി കൃഷിക്കാരിലെത്തിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നതെന്ന്

Read more

മലപ്പുറംകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത പച്ചക്കറിവിത്ത് വിതരണത്തിന് എ.ടി.എം വരുന്നു

ഇനി പച്ചക്കറിക്കൃഷി ചെയ്യാന്‍ വിത്ത് അന്വേഷിച്ച് അലയേണ്ട. വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ അവശ്യമുള്ള വിത്തുകള്‍ തയ്യാര്‍……… എ.ടി.എം മാതൃകയില്‍ വിത്ത് വിതരണത്തിന് സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ആനക്കയം കാര്‍ഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം. ഇതില്‍

Read more