ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ നായകളുടെ പരിചരണം

ശാസ്ത്രീയമായ പരിചരണം നായകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അനുസരണയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടി ജനിച്ചതു മുതൽ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങുകയും വേണം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ വായ,  മൂക്ക്,  ശരീരം

Read more

കൂണ്‍ വളര്‍ത്താന്‍ പഠിക്കാം

ചിപ്പിക്കൂണ്‍ കൃഷിയെക്കുറിച്ചു സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിശീലനം നേടിയ ശേഷം മാത്രമേ കൂണ്‍ വളര്‍ത്തല്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ. മാധ്യമം: വൈക്കോല്‍, റബ്ബര്‍ മരപ്പൊടി എന്നിവയാണ് ചിപ്പിക്കൂണിനും പാല്ക്കൂണിനും യോജിച്ച

Read more